382 581 433 obec@bozetice.cz

Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
________________________________________
1. Oficiální název:
Obec Božetice
________________________________________
2. Důvod a způsob založení:
dle zákona č. 128/2000 Sb.
________________________________________
3. Organizační struktura:
Organizační strukturou obce je zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad.
________________________________________
4. Kontaktní spojení:

 4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Božetice
Božetice 17
399 01 Milevsko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Božetice
Božetice 17
399 01 Milevsko

4.3 Úřední hodiny

 • pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
 • úterý 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
 • středa 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
 • čtvrtek 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
 • pátek 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00

 4.4 Telefonní čísla
Telefon : 382 581 433
Mobil :  (František Horek – starosta)
Mobil :  (Ing.. Jaromír Bareš- místostarosta)

 4.5 Číslo faxu
Fax : 382 581 433

 4.6 Adresa internetové stránky
http://www.bozetice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
E-podatelna : obec@bozetice.cz
________________________________________
5. Případné platby můžete poukázat:
Komerční banka Milevsko, č.ú. 8823271/0100
______________________________________
6. IČO:00249556

________________________________________
7. DIČ:
Obec není plátcem DPH
________________________________________
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
Rozpočty najdete v sekci
________________________________________
9. Žádosti o informace:
Postup podání žádosti o informaci najdete v sekci Obecní úřad/žádost o info.
________________________________________
10. Příjem žádostí a dalších podání:
email: obec@bozetice.cz
________________________________________
11. Opravné prostředky:
na Obecním úřadě v Božeticích.
________________________________________
12. Formuláře:
na Obecním úřadě v Božeticích,
na stránkách Ministerstva vnitra
elektronické
E-podatelna
Dotazy na obec
________________________________________
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
na Obecním úřadě v Božeticích.
________________________________________
14. Nejdůležitější předpisy:
   14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky

   14.2 Vydané právní předpisy
vyhlášky obce
________________________________________
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
________________________________________
16. Licenční smlouvy:
Obec nevede žádné licenční smlouvy.
________________________________________
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Výroční zprávy najdete v sekci Obecní úřad/výroční zprávy.